Uncategorized

Պոչամբարներ

Պոչամբարն այն կառույցն է, որտեղ առանձնացվում և կուտակվում են քիմիական վերամշակման հետևանքով առաջացած թունավոր, վտանգավոր քիմիական թափոններն ու հանքաջրերը։ Դրանք հիմնականում կառուցվում են հանքավայրերին մոտ տարածքներում: Գործող պոչամբարներն առաջին հայացքից նման են լճերի, բայց ի տարբերություն դրանց, պոչամբարները «հարուստ» են կյանքի համար վտանգավոր և թունավոր նյութերով: Պոչամբարները փակվում են՝ պատվելով հողային շերտով, որի վրա այնուհետ բուսականություն է աճեցվում: Հայաստանում կա 23 պոչամբար, որոնցից 8-ը փակված են, իսկ 15-ը՝ գործող: Հայտնի ենԱրծվանիկիԳեղանուշիՀաքասարիԱրարատիԴատակերտիԶանգեզուրի պոչամբարները:

Արծվանիկի պոչամբարը

1978765_740281369345263_2490619848129748485_n

Արծվանիկի պոչամբարը Հայաստանի ամենամեծ պոչամբարն է: Գտնվում է Արծվանիկ գետի կիրճում և լցված է մոտ 300 մլն տոննա թունավոր զանգվածով:
Պոչամբարը ավելի է մեծանում`գյուղական համայնքների մշակովի հողերի հաշվին:

Գեղանուշի պոչամբարը

174.jpg

Գեղանուշի պոչամբարը գտնվում է Կապան քաղաքին շատ մոտ և նույնպես մեծ վտանգ է ներկայացնում շրջակա միջավայրի համար: Լցված է մոտ 5 մլն․ խմ պոչանքներով։

Հանքասարի պոչամբարը
1618514_740325572674176_6746328030469397704_n.jpg

Հանքասարի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի անօրինական և առանց նախագիծ կառուցված պոչամբարը Գեղի գետի հովտում:Հանքասարի թափանաջրերը 3 տարի շարունակ լցվում են Գեղի գետը:

Արարատի ոսկու կորզման կոմբինատի պոչամբարը

maxresdefault

Գտնվում է Արարատյան դաշտում և լցված է 14 մլն․ տոննա պոչանքներով։

Դաստակերտի պոչամբարը

10250049_741438132562920_8864104538723363380_n.jpg

Դաստակերտի չգործող, բայց հոսող պոչամբարը գտնվում է Այրի գետի հովտում: Գետը լվանում է պոչամբարի թունավոր պարունակությունն ու տանում լցնում Տոլորսի ջրամբար: Պոչամբարը զբաղեցնում է 30 հեկտար տարածք և լցված է 1.5 մլն. խմ թափոններով:

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պոչամբար

1661354_741448945895172_9143324175353781742_n.jpg

Զանգեզուրի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատի չգործող 3 պոչամբարներից ամենամեծը գտնվում է Ողջի գետի հովտում: Այն զբաղեցնում է մոտ 90 հեկտար տարածք և լցված է 27 մլն. խմ վտանգավոր թափոններով:

Օգտագործված աղբյուրներ՝1,2,3:

Հասարակագիտություն

Ազատություն

Ազատությունը ունի մի քանի տեսակներ: Խոսքի ազատություն, մտքի ազատություն և այլն:

Խոսքի ազատությունն ունի երկար պատմություն, որը նախորդում է մարդու իրավունքների ժամանակակից պատմությանը: Կա կարծիք, որ Աթենքի ժողովրդավարական պետությունում խոսքի ազատությունը ճանաչված և գործող է եղել դեռևս մ․թ․ա․ 6֊րդ դարի վերջին և 5֊րդ դարի սկզբին: Հռոմեական Հանրապետության արժեքներն ազդել են խոսքի ու դավանանքի ազատության վրա[11]։

Խոսքի ազատության վերաբերյալ դրույթների հանդիպում ենք մարդու իրավունքների վաղ հուշարձաններում[9]1689 թվականին անգլիական Իրավունքների մասին բիլլը սահմանադրորեն հռչակեց խորհրդարանում խոսքի ազատության իրավունքը, որը դեռ գործում է[12]։ 1789 թվականին Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ընթացքում ընդունված Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը հատուկ բնորոշում էր խոսքի ազատությունը:

Մտքի ազատությունը ուրիշների կարծիքներից անկախ անձնական տեսակետ, կարծիք կամ մտքեր ունենալու անձի քաղաքական ազատությունն է

English

Homework:21.10.2019

Ex.1

 1. This is a pen. That is a pencil.
  2. This is a book. It is my book.
  3. Is this your pencil? — No, it isn’t my pencil; it is my sister’s pencil.
  4. I have a sister. My sister is an engineer. My sister’s husband is a doctor. They have got two children.
  5. This is a girl. This girl is their daughter. Their daughter’s name is Vera.
  6. That is a boy. That boy is her brother. Her brother’s name is Nick.
  7. This is our flat.
  8. We have got a car. Our car is not expensive but reliable.
  9. I have no pet.
  10. My granny has got a headache. She has no idea what to do.
  11. I have a friend. His name is Mike. My friend is very good.
  12. It’s a cat. Its tail is long and bushy. It’s Mike’s cat.

Ex.2

 1. When is your birthday? -My birthday is (on) the first of May.
  2. Do you remember your mother’s birthday? –Yes, I do.
  3. His uncle is generous and her aunt is very kind.
  4. That man is very clever. His book is recognized by a lot of people.
  5. They know our address.
  6. Their son speaks English very well.
  7. My cousin’s dog is small. Its hair is curly.
  8. Is this a watch? –No, it isn’t a watch, it’s a pen.
  9. This pen is good, and that pen is bad.
  10. 1 can see a pencil on your table, but I can see no paper.
  11. Give me a chair, please.
  12. They have a dog and two cats.
  13. 1 have a spoon in my soup plate, but I have no soup in it.
  14. My friend says he is going to be a millionaire one day.
  15. Would you like an orange?
  16. Mr Smith is an artist, Mrs Smith is a poetess. She is not a singer.

Ex.3

 1. He hasn’t got a car. But he’s got a computer. The computer is new.
  2. His friends have got a cat and dog. The dog never bites the cat.
  3. This is a tree. The tree is green.
  4. I can see three boys. The boys playing.
  5. I have a bicycle. The bicycle is black. My friend has no bicycle.
  6. Our room is large.
  7. We wrote a dictation yesterday. The dictation was long.
  8. She has two daughters and one son. Her son is a pupil.
  9. Last year I gave my mother a bracelet for her birthday. She liked the bracelet.
  10. My brother’s friend has no dog.
  11. This pencil is broken. Give me that pencil, please.
  12. She has a ball. The ball is big.
  13. I got a letter from my friend yesterday. The letter was interesting.
  14. When they were in Geneva, they stayed at a hotel. Sometimes they had dinner at the hotel and sometimes in a restaurant.
  15. I’ve got an idea.
  16. What a suprise! Our parents gave us a DVD player for Christmas.

Ex.4

 1. This is a pen. The pen is red.
  2. These are pencils. The pencils are black.
  3. This is soup. The soup is tasty.
  4. In the morning I eat a sandwich and drink tea.
  5. She gave me coffee and a cake. The coffee was hot. The cake was tasty.
  6. Do you like ice cream?
  7. I see a book in your hand. Is the book interesting?
  8. Do you need a camera?
  9. He never eats meat, he always eats vegetables, cereals, seeds, fruit, and nuts. He is a vegetarian.
  10. This is a pineapple. The pineapple is delicious.
  11. Elaine, apples are good for you!
  12. My cousin is upset. He’s got a sore throat.
  13. This is cottage cheese. The cottage cheese is fresh.
  14. She bought meat, butter and potatoes yesterday. She also bought a cake. The cake was very tasty. We ate the cake with tea.
  15. This is my table. On the table I have a book, two pencils, a pen and paper.
  16. This is a bag. The bag is brown. It is my sister’s bag. And this is my bag. It is yellow.

Ex.5

1.I have two sisters. My sisters are students.
2. We are at home.
3. My brother is not at home, he is at school.
4. My mother is at work. She is a doctor.
5. I am not a doctor.
6. He has no sister.
7. He is not a pilot.
8. I have thirty-two teeth.
9. He has a child.
10. She has two children. Her children are at school.
11. Is your father at home? — No, he is at work.
12. Where is your brother? — He is at home.

Ex.6

 1. We have a large family.
  2. My granny often tells us long interesting stories.
  3. My father is an engineer. He works at a factory. The factory is large.
  4. My mother is a doctor. She works at a large hospital. She is at work now.
  5. My aunt is a teacher. She works at school. The school is good. My aunt is not at school now. She is at home. She is drinking tea and eating jam. The jam is sweet. I am at home, too. I am drinking tea and eating a sandwich. The sandwich is tasty.
  6. My sister is at school. She is a pupil.
  7. My cousin has a big black cat. My cousin’s cat has two kittens. The cat likes milk. The kittens like milk, too.
  8. I am an engineer.
  9. My son is a pupil.
  10. He is a good pupil.
  11. This is a house.
  12. This is my laptop.
  13. You have some pencils, but I have no pencil. Give me a pencil, please.
  14. It’s a small animal that has long ears, a short tail, and soft hair.

 

Հայոց լեզու

Առաջադրանք:10.10.19

Շարադրանք գրիր Երևանի՝ քո ամենասիրած վայրերի մասին՝ նշելով այդ վայրի պատմությունը։

Երևանը շատ հին, գեղեցիկ և մարդաշատ քաղաք է: Օր օրի Երևանում ավելանում են  շինությունները, կառուցվում են բարձրահարկ շենքեր: Կան շատ տեսարժան վայրեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իր գեղեցիկ պատմությունը: Դրանցից առանձնացնում եմ միայն մեկը` Կասկադը, որը մանկուց շատ եմ սիրել: Կասկադը իր գեղեցկությամբ ամենայուրահատուկն է Երևանում: Այն սկսել են կառուցել 1970թ.-ին և ավարտել `2009թ.-ին: Կասկադը Երևանի կենտրոնը կապում է Հաղթանակի զբոսայգու հետ, որտեղ գտնվում է Մայր Հայաստանի արձանը: Ունի հսկայական արտաքին և ներքին աստիճաններ: Լի է կանաչ տարածքներով, շատրվաններով, ծաղիկներով, եզակի քանդակներով և արձաններով: Կասկադի ներսում է գտնվում Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնը, որտեղ ցուցադրվում են ժամանակակից արվեստի գործեր, տեղի են ունենում ֆիլմերի ցուցադրություներ, լինում են նաև միջոցառումներ:Կասկադը գեղեցիկ է ոչ միայն առավոտյան այլ նաև երեկոյան: Այն սիրելի վայր է ոչ միայն Երևանցիների համար այլ նաև օտարերկրացիների:

Հայոց լեզու

Առաջադրանք

 • Տրված պարբերությունները դասավորիր այնպես, որ տեքստը տրամաբանական լինի։
 • Տիգրան Երկրորդի տերությունն ընդարձակվել էր առավելապես հարավից։ Արտաշատը, ինչպես նաև հինգ հարյուր հազար բնակիչ ունեցող Անտիոքը գտնվում էին նորտերության հյուսիսային և հարավային մասերում և որպես մայրաքաղաք հարմար չէին: Մ.թ.ա. 70-ական թվականներին Աղձնիքում՝ Արևմտյան Տիգրիսի ձախակողմյան վտակՔաղիրթ գետի հովտում, հիմնադրվում է նոր մայրաքաղաք Տիգրանակերտը։ Ըստ հույնպատմագիր Ապիանոսի՝ քաղաքը կառուցվում է Տիգրանի թագադրության վայրում։Տիգրանակերտը պատմական Հայաստանի արքայանիստ քաղաքն էր Աղձնիքնահանգում։ Հայկական բանակի գլուխն անցած՝ Տիգրան Մեծը իրար հետևիցհնազանդեցնում է հարևան մեծ ու փոքր թագավորությունները՝ Հայաստանիսահմանները հասցնելով Միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով, Քուռ գետից մինչևՄիջագետք։ Այն շրջապատված է եղել քսանհինգ մետր բարձրություն ունեցողպաշտպանական հզոր պարիսպով, պալատը՝ լճերով ու զբոսայգիներով, ունեցել էմիջնաբերդ և բազմաթիվ այլ կառույցներ։ Կարճ ժամանակում Տիգրանակերտըդառնում է Հայաստանի և Առաջավոր Ասիայի շքեղ, բազմամարդ ու հարուստքաղաքներից մեկը։

Español

Mi Familia

Mi familia es muy grande. Somos solo seis personas. Mi padre, mi madre, mi hermana, mi abuelo, mi abuela, y yo. Mi hermana es mayor que yo. Yo tengo trece años, y ella veinte. Mis padres se llama Arthur y Anush. Mi hermana se llama Ani, y yo soy Mane. Mi abuelo se llama Jano. Mi abuela se llama Shushan. Vivimos en una casa muy bonita. Mi padre es policia, y mi madre es enfermera. Mi hermana es una traductora futura.

English

Homework:04.10.2019

Present continuous- past continuous

We are visiting the museum in the afternoon.

While John was sleeping last night, someone stole his car.

Past perfect continuous-present perfect continuous

I had been working at the company for five years when I got the promotion.

We have been waiting here for over two hours!

Past simple-past perfect

She had a headache yesterday.

He had never played football until last week.

Future simple-future in the past

I will give him a nice gift

I knew you would help him.

Future perfect-future perfect in the past

She will have cooked dinner

Mom will have cooked our favorite meal.